Terms & Conditions

Panel Privacy Beleid

Kijkcijfers panel TV

Privacy beleid versie 2018-1.01

Laatste wijzigingen: 09 februari 2018

 

1. Over ons

GfK Belgium NV ("GfK", “wij” / “ons” / “onze”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van of over 'u' (‘u’, ‘uw’, ‘panellid’) verzamelen in het kader van de marktonderzoeksactiviteiten waaraan u deelneemt (het “Panel”). Aangezien wij gevestigd zijn in de Europese Unie, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie die u direct of indirect identificeert als individueel persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of een uniek toestelnummer.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven of waarvoor u specifiek toestemming hebt gegeven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Als de verwerking op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.

     1. Registratiegegevens en directe communicatie

Voor veel diensten verzamelen wij uw persoonsgegevens, waaronder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ('Registratiegegevens', in het geval van een panel ook wel aangeduid als uw “stamgegevens”). Wij gebruiken uw Registratiegegevens/stamgegevens om met u te communiceren over onze diensten en deze te leveren en door u te laten gebruiken, en u te informeren over ons beleid en gebruiksvoorwaarden. Wij gebruiken uw Registratiegegevens en de inhoud van onze communicatie ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt en zoals uiteengezet in het toestemmingsformulier voor het Panel waaraan u deelneemt.

     2. Deelname aan panels

Van panelleden zullen we, naast de Registratiegegevens/stamgegevens, andere relevante informatie verzamelen, inclusief persoonsgegevens. We verzamelen bijvoorbeeld persoonsgegevens:

           tijdens enquêtes die online, telefonisch of persoonlijk worden gehouden,

           via automatische gegevensverzameling door webtracking via hardware of software en middelen om de bezoekers te meten zoals traceerapplicaties, browserinvoegtoepassingen, tv-meters en speciale internetrouters (gegevens over uw internetgebruik, gebruik van streaming en platforms van social media en andere (online) mediakanalen, alsmede uw digitale toestellen in het algemeen);

           die u ons actief verstrekt tijdens uw deelname (bijvoorbeeld via applicaties of toestellen) (gezamenlijk aangeduid als 'Panelgegevens'). Wij analyseren en evalueren deze Panelgegevens, voegen ze samen met de Panelgegevens van andere deelnemers en gebruiken voor marktonderzoeksdoeleinden. Raadpleeg de respectieve toestemmingsformulieren van de specifieke marktonderzoeksprojecten voor meer gedetailleerde informatie.

 

     3. Sensic.net

Sensic.net ('Sensic') is een platform voor cookietracking dat informatie verzamelt over reclamecontacten en het gebruik van streamingmedia gerelateerd aan online marktonderzoekspanels van GfK of toeleveranciers van zulke panels, alsmede algemene censusmeting die geen betrekking heeft op specifieke panels. GfK gebruikt persoonsgegevens die zijn verzameld door of ontvangen van Sensic voor gegevensanalyses, marktonderzoek, onderzoek naar de impact van reclame en meting van het publiek. De cookies van Sensic dienen niet voor rechtstreekse advertenties aan deelnemers aan onderzoeken. Ga voor meer informatie over sensic.net naar http://sensic.net/ en de Cookie Policy voor het panel.

     4. Juridische verplichtingen en juridische verdediging

We kunnen persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor juridische redenen en procedures, of om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen,, zoals bijvoorbeeld ter wille van de preventie, opsporing of het onderzoek van een misdrijf, het voorkomen van schade, fraude of misbruik van onze diensten en IT-systemen. Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

     5. Gebruik van de Panel portal website (de “Portal”)

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van onze website www.audimetrie.be ("Portal") en op online onderzoeken (de “onderzoeken”) voor welke we u mogelijk uitnodigen in het kader van uw deelname in het panel, met de volgende privacy gerelateerde systemen en functies.

          - Cookies: Onze portal en de onderzoeken maken gebruik van cookies en andere technologieën om de gebruikservaring te verbeteren en de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de website te verbeteren en voor doeleinden van onderzoek naar advertentie-efficiëntie en media onderzoek. Voor meer details, gelieve ons cookiebeleid door te nemen.

          - Log-files: Op de portal en tijdens onderzoeken verzamelen we gegevens, waaronder persoonsgegevens, die algemeen beschikbaar zijn over uw apparaat wanneer het verbinding maakt met het internet. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het IP-adres (Internet Protocol adres), het type en de versie van het besturingssysteem en de browser, evenals, waar mogelijk, de fabrikant van het apparaat en het model en de datum en tijd van elk verzoek aan onze servers.

          - Websites van derde partijen: Voor het gemak van onze bezoekers, kan de portal links bevatten naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen. We raden aan rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijken voor deze websites voor informatie over hun privacybeleid.

 

4. Verzameling van persoonsgegevens via andere bronnen

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen over de blootstelling van panelleden aan advertenties en relevante media-inhoud uit andere bronnen, zoals advertentienetwerken, sociale media platforms en uitgevers van websites en mobiele apps. Als we dat doen, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de gegevensverzameling en we zullen u informeren over de bronnen waaruit we persoonsgegevens over u verzamelen. We gebruiken dergelijke secundaire gegevens om de gegevens die we verzamelen van panelleden tijdens hun deelname aan het panel te verrijken om zo onze klanten betere inzichten te geven.

Als we persoonsgegevens over u verzamelen van andere bronnen, zorgt deze bron er in de regel voor dat u van tevoren reeds op de hoogte bent gebracht van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons. Desgevraagd bezorgen we u alle wettelijk vereiste informatie aangaande persoonsgegevens die we over u verzamelen maar niet bij u.

5. Hoe we persoonsgegevens delen

We onthullen uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden en aan de derde partijen die hieronder worden beschreven – tenzij met uw specifieke toestemming voor overdracht van persoonsgegevens aan andere categorieën van derde partijen elders gegeven, zoals via het toestemmingsformulier voor een specifiek panel. GfK zal gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, beveiligd en doorgegeven volgens de toepasselijke wet.

     1. Binnen de GfK Group

GfK maakt deel uit van een wereldwijde organisatie (de 'GfK Group') bestaande uit verschillende ondernemingen binnen en buiten de Europese Unie die overwegend in handen zijn van GfK SE, gevestigd in Duitsland aan de Nordwestring 101 te 90419 Nuremberg en te Nuremberg in het handelsregister ingeschreven onder Nr. HRB 25014 en met als BTWnummer DE 133 500 719. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven door een of meer ondernemingen die zijn gelieerd aan GfK Group als dit nodig is voor gegevensverwerking en -opslag, om u toegang te bieden tot onze diensten, voor klantenondersteuning, om beslissingen te nemen over de verbetering van de diensten, voor inhoudsontwikkeling en andere doeleinden zoals beschreven in deel 0 van dit Privacybeleid. We onthullen persoonsgegevens van deelnemers aan marktonderzoekprojecten niet aan derde partijen buiten de GfK Group tenzij de deelnemers hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming voor dit specifieke doel hebben gegeven.

     2. Externe dienstverleners

We kunnen andere ondernemingen en individuele binnen het kader van overeenkomsten betreffende gegevensverwerking, taken namens ons laten uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens doorgeven aan zaakwaarnemers, contractpartijen of partners voor het hosten van databases en toepassingen, voor gegevensverwerkingsdiensten, of om u informatie te sturen die u hebt aangevraagd, of aan callcenters om ondersteunende diensten te bieden of interviews te houden tijdens de marktonderzoeksprojecten. We delen zulke gegevens alleen met of maken ze alleen toegankelijk voor externe dienstverleners voor zover dit vereist is voor het respectieve doel. Zij mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder niet voor hun eigen doeleinden of die van partijen buiten GfK Group. De externe dienstverleners van GfK zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

     3. Bedrijfsovernames

In geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of doorgifte van activa (gezamenlijk 'Bedrijfsovername') zullen we gegevens doorgeven, inclusief persoonsgegevens, in een redelijke omvang en voor zover nodig voor de bedrijfsovername, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee akkoord gaat uw persoonsgegevens te respecteren op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We brengen de betrokkenen op de hoogte voordat hun persoonsgegevens worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.

     4. Overheidsinstanties

We kunnen uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties meedelen indien dit wordt vereist door de wet of een overheidsbevel. GfK geeft bijvoorbeeld gehoor aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont.

6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen geeft GfK uw persoonsgegevens geeft naar landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EER), zogenoemde 'derde landen'. Dergelijke doorgifte naar derde landen kan betrekking hebben op verwerkingsactiviteiten beschreven onder deel 3 (Gebruik van uw persoonsgegevens) of deel 5 (Hoe we uw gegevens delen) van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is eveneens van toepassing als we persoonsgegevens doorgeven aan derde landen waar een ander wettelijk niveau van gegevensbescherming van toepassing is dan in het land waar u woont. Een internationale gegevensdoorgifte is in het bijzonder van toepassing in de volgende scenario's:

     1. Rechtspersonen van GfK Group Rechtspersonen van GfK Group buiten de Europese Unie zijn gegevensbeschermingsovereenkomsten aangegaan binnen de onderneming met standaard contractuele bepalingen aangenomen door de Europese Commissie om uw privacy te waarborgen en de internationale gegevensdoorgifte toe te laten.

     2. Andere derde partijen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) Doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen buiten de GfK Group wordt alleen uitgevoerd nadat u hiervan van tevoren op de hoogte bent gebracht, en, indien van toepassing, met uw toestemming. Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen dan deze waarvan de Europese Commissie acht dat zij een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden (zie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm), vindt plaats op basis van overeenkomsten met standaard contractuele bepalingen aangenomen door de Europese Commissie of andere passende waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7. Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

GfK zal geen persoonsgegevens van kinderen van 16 jaar of jonger (“Kind”) verzamelen of verwerken zonder toestemming van de ouders, krachtens de toepasselijke lokale wetgeving. Als we ervan op de hoogte raken dat persoonsgegevens van een Kind onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

8. Verwerking van gevoelige gegevens

In bepaalde gevallen kunnen we bijzondere categorieën persoonsgegevens over u ('gevoelige gegevens') verwerken. Gevoelige gegevens zijn onder andere persoonsgegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. We kunnen bijvoorbeeld gevoelige gegevens verwerken die u kennelijk openbaar hebt gemaakt. We kunnen ook gevoelige gegevens verwerken indien dit nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. We kunnen uw gevoelige gegevens ook verwerken als u vrijwillig uw voorafgaande, uitdrukkelijke en afzonderlijke toestemming hebt gegeven in een specifieke context voor een specifiek doel, zoals tijdens uw deelname aan een marktonderzoeksactiviteit.

9. Beveiliging

GfK hecht veel belang aan gegevensbeveiliging. We hanteren een gepast beveiligingsniveau en hebben derhalve redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures geïmplementeerd om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. Ons informatiebeveiligingsbeleid en onze informatiebeveiligingsprocedures sluiten nauw aan bij algemeen aanvaarde internationale normen, en worden regelmatig opnieuw beoordeeld en bijgewerkt indien nodig om te voldoen aan onze zakelijke behoeften, technologische veranderingen en reglementaire vereisten.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zal GfK alle toepasselijke meldplichten met betrekking een inbreuk in verband met persoonsgegevens opvolgen.

10. Uw juridische rechten

Als betrokkene verleent de wetgeving u specifieke rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u of over u verzamelen of verwerken. GfK respecteert uw individuele rechten en zal gepast met uw zorgen omgaan. In de volgende lijst staat informatie over uw juridische rechten voortkomend uit wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing op datum van dit Privacybeleid:

     - Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, mag u deze toestemming te allen tijde intrekken volgens de procedures vermeld in het betreffende toestemmingsformulier. We zorgen ervoor dat de toestemming kan worden ingetrokken op dezelfde manier als deze was gegeven, zoals elektronisch. Als deelnemer aan een marktonderzoeksproject wijzen wij u erop dat door uw toestemming in te trekken, u niet verder in het project kan deelnemen en dat u niet langer in aanmerking komt voor eventuele beloningen of incentives die GfK aan de projectdeelnemers aanbiedt.

     - Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te vervolledigen. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die op continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons. In passende gevallen bieden wij internetportals waar gebruikers zelf hun persoonsgegevens kunnen controleren, aanvullen en corrigeren. Waar wij deze aanbieden, verwachten we dat de gebruikers op regelmatige wijze hun persoonsgegevens controleren en, indien nodig, aanvullen en corrigeren.

     - Recht op beperking: U mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van uw persoonsgegevens, als

          - u de juistheid betwist van uw persoonsgegevens, en dit voor de periode die we nodig hebben om de juistheid te controleren;

          - de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik daarvan;

          - we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

          - u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en dit in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gronden voor verwerking zwaarder doorwegen dan de uwe.

     - Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien dit niet rechtstreeks van u is, en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing. U mag van ons eveneens informatie vragen betreffende de periode gedurende dewelke we verwachten uw persoonsgegevens te bewaren, en, waar van toepassing, informatie betreffende eventuele automatische besluitvorming en profilering op basis van uw persoonsgegevens. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor elke andere kopie die u vraagt.

     - Recht op overdraagbaarheid: Op uw aanvraag geven we u een kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U heeft het recht deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze over te dragen of om ons te verzoeken deze rechtstreeks aan zulke andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken, indien technisch uitvoerbaar. Deze rechten zijn vooropgesteld dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, endat de verwerking gebeurt via automatische procédés. In plaats van een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, kunt u verzoeken dat we de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere door u benoemde verwerkingsverantwoordelijke.

     - Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op u verzoek, wanneer

          - de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt;

          - u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

          - de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;

          - de persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;

          - de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

          - wanneer de persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een Kind. tenzij en voor zover de verwerking nodig is

          - voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

          - om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens moeten verwerken;

          - in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens

          - voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

     - Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie, vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, , tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, vermeld dan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist dan wel dat de verwerking ervan door ons wordt beperkt.

     - Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van van bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.

Let op:

     Periode: We proberen uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst in te willigen. Deze periode kan echter worden verlengd om redenen in verband met het aantal ontvangen verzoeken dan wel de complexiteit van uw verzoek.

     Beperking van toegang: In bepaalde situaties zijn we mogelijks niet in staat om u toegang te geven tot alle of sommige van uw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften of andere legitieme redenen. Als we uw verzoek om toegang afwijzen, informeren wij u over de reden voor deze weigering.

     Geen identificatie: In bepaalde gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens op te zoeken vanwege de identificatiemiddelen in uw verzoek. Twee voorbeelden van persoonsgegevens die we niet kunnen opzoeken als u uw naam en e-mailadres geeft, zijn:

gegevens verzameld via cookies in browsers, tenzij u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor marktonderzoeksdoeleinden als lid van een online panel van GfK en u nog steeds lid bent van dat panel op het moment van uw verzoek;

          - gegevens verzameld van openbare social-mediasites vooropgesteld dat u uw opmerkingen hebt geplaatst onder een bijnaam die wij niet kennen.

In dergelijke gevallen, waar wij u niet kunnen identificeren als betrokkene, zijn we niet in staat om te voldoen aan uw verzoek tenzij u extra informatie geeft waardoor u wel kan worden geïdentificeerd.

     Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk contact op met onze privacyhelpdesk, bv. per e-mail of brief. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Raadpleeg het einde van dit Privacybeleid voor contactinformatie.

11. Bewaren van uw persoonsgegevens

Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren o.m. vanwege wettelijke bepalingen.

Bovendien zullen we niet al uw persoonsgegevens wissen als u ons hebt verzocht in de toekomst niet opnieuw contact met u op te nemen. Voor dit doel houdt GfK de administratie bij waarin informatie staat over personen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met ze opnemen (bv. via bulkmail of recruteringscampagnes voor marktonderzoeksprojecten). We beschouwen uw verzoek als toestemming voor opslag van uw persoonsgegevens voor deze administratie tenzij u ons anders instrueert

12. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze praktijken inzake gegevensbescherming te wijzigen, alsook onze beleidsdocumenten (waaronder dit Privacybeleid) te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Dit Privacybeleid is actueel op de datum van de 'laatste herziening' boven aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met het privacybeleid waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

13. Contact informatie

Vragen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw daarmee verband houdende rechten kan u richten aan onze helpdesk voor gegevensbescherming:

Email: privacybe.leu@gfk.com.

Telefoon: +3216742424.

Post: GfK Belgium NV Attn.: Data Protection Officer A. Nobelstraat 42 B-3000 Leuven, Belgium

Alle verzoeken worden onder de aandacht gebracht van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Voor België is dit Mevr. Annick Montulet.